Statut

STATUT ŻŁOBKA ZAKĄTEK RADOŚCI

Żłobek Zakątek Radości zwany dalej Żłobkiem  jest żłobkiem niepublicznym.
Siedziba znajduje się w Warszawie, przy ul. 1-go Sierpnia 25
Organem prowadzącym żłobek  jest firma Radość dla Dziecka Sp. z o.o.
 
Ustalona nazwa używana jest przez żłobek w skróconym brzmieniu : Zakątek Radości
Żłobek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, (Dz.U.Nr. 45 poz.235)
2. Rozporządzenie MPiPS. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych  dotyczących żłobków i kubów dziecięcych.
3. Umowa spółki.
4. Niniejszego statutu.
§ 1
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
– podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
– złożenie karty informacyjnej o dziecku,
– wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,
– dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka.
§ 2
1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem od ukończenia 20 tygodnia życia do skończonych 3 lat,
2. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
3. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są aktualnie obowiązującym cennikiem usług. Opłata administracyjna jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Dotyczy ono abonamentu oraz pakietów dziennych. Jest jednorazowa przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego/dziennego. Opłata administracyjna gwarantuje pierwszeństwo przy zakupie każdego kolejnego abonamentu. Obejmuje ubezpieczenie NNW (pakiet rozszerzony) oraz Niezbędnik Malucha. Wpłata opłaty administracyjnej jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Czesne za każdy miesiąc jest uzależnione od pakietu wykupionego przez rodziców.
4. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie oraz wyprawki określonej na stronie żłobka.
5. Przy korzystaniu z karnetów godzinowych, rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 16.00. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będą wolne miejsca w danym czasie. Za niewykorzystane w ciągu miesiąca godziny z karnetów godzinowych żłobek nie zwraca pieniędzy. Karnety są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
§ 3
1. Czesne jest płatne miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na konto:
2. Odpłatność za karnety również przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto żłobka.
3. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
5. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Wysokość czesnego może być zmieniona w przypadku wzrostu kosztów utrzymania żłobka, jednak nie częściej niż 1 raz i nie więcej niż o 20% w ciągu każdych 12 miesięcy trwania umowy.
6. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
§ 4
1. Żłobek zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.
2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców.
3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
4. Rozliczenie opłaty za wyżywienie, jeżeli ma zastosowanie, nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego i zostanie uwzględnione przy naliczaniu czesnego za kolejny miesiąc. Opłata za wyżywienie nie jest naliczana od 3. dnia ciągłej nieobecności dziecka w placówce. Na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji o przewidywanej nieobecności dziecka, udzielonej najpóźniej 2 dni wcześniej, opłata za wyżywienie może być nie naliczana od 1. dnia nieobecności.
5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.
6. Za jakość posiłków przyniesionych przez rodziców do placówki żłobek nie ponosi odpowiedzialności. Wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.
§ 5
1. Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka. Przy nieobecności dziecka trwającej powyżej 14 dni roboczych, opłatę za zgłoszony okres zmniejsza się o 50% pod warunkiem, że nieobecność ta zgłoszona zostanie najpóźniej pierwszego dnia jej zaistnienia. Powyższa kwota będzie odjęta od abonamentu w kolejnym miesiącu.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.
§ 6
1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.
5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia zapewnianego przez żłobek).
§ 7
Żłobek zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.
6. Indywidualne podejście do dziecka, dobór programu wspierającego talenty dziecka.
7. Czuwanie logopedy i psychologa dziecięcego nad prawidłowym rozwojem dziecka.
§ 8
1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
– pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
– uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
– regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
– terminowo uiszczać opłaty.
– Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.
– natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.
3. Dzieci mają obowiązek:
– szanowania wytworów innych dzieci,
– podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
– przestrzegania zasad higieny osobistej.
§ 9
Żłobek zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.
2. Gdy zachowania dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
§ 10
1. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania kontrahentów. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, kontrahenci zostaną o tym fakcie poinformowani odpowiednio wcześniej.
2. Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.